Onsda 29 novbr. [Egentlig 28. november]

Tåke, tåke. – Tåke ijenn å tåke. Dærtill fin nedbør såmm jør føre umuli. Stakkars dyr. Di har stritt hårrt fårrå få sleene fremm idag.

– Menn en mærkedag har de værrt. De var stille till måren. Ett millt å behageli vær. Solen skjinte å varmet. Menn samtidi denne ulidelie nedbør å de usiktbare vær. Ja, de usiktbare vær ær nessten de værrste. Mann kann jo passere klåss fårrbi di sværeste fjelle uten å ane demm. 2 kvm. fra vår teltplass dokket pludseli fremm – i SOli (retv.) retning – et mekti fjell – ca 5 kvm. a. De viste sei eftersåmm vi kåmm nærmere å være en mekti – i N-S (retv.) gåenne kjede. Denne kjede har fått navn Fkjeden.

Efter å ha utgått en dist. a 6 kvm. stoppet vi å jikk igang me å åppføre depot. Me lann i vanskliheter fårr åss var de nødvendi å letne lassene. Tåken hadde imidlertid lakt sei tett åver alt lann. Vi åppførte et høit solid depo å ishår sne å satte en sort proviantkasse på tåppen. Depoe innehåller mat fårr 5 mann i 6 dage å fårr 18 bikjer i 5 dage. Dette letnet omtrent me 25 kl. pr. lass.

Da vi hadde laget depoe færdi letnet de såvitt, at vi ijennn kunne få åversikt åver lann. Jei teinet åmrisse a dem fra depoe å tok peilinger. Ve denne annen åpklaring fikk vi åss ijenn en åverraskelse. I NO fårr Fkjeden kåmm pludsli fremm ett uhyre fjell – åsså N-S (retv.) gåenne. Desværre ville ikke tåken letne åver denn Nlie del a denn sisst tillsynekåmmne kjede – Gkjeden. Svære breer veltet sei nedåver de å tok sei prekti ut. Begge kjeder lå i N-S menn i fårrhåll till hinannen i NO-SV. Jei kunne i kjikkerten utydli se kjederne fårrtsette mot NO. Di er uten tvil en fårrtsettelse a Ekjeden.

Mellem begge kjeder lå en uhyre bre. Isen mot Fkjeden så mer fårrvirret ut enn noe jei hittil har sett. De så ut, såmm åmm en uhyre masse a svære isblåkke var løftet åpp å sloppet ned. Menn mann kunne nåkk se, att dette var hennt fårr mange, mange år siden. Sneen å vinnen hadde runnet a å fyllt ut meget.

Denn høieste tåpp i F kjeden var ganske mærkli. En runn 15000 f. høi kuppel åversått me uhyre iskrystaller – krystaller a kjempemessie dimensioner. En mere storslagen å vakker hodeprydelse kann vell neppe tennkess. Denn største å ubehaglikste åverraskelse var dåg en svær mekti bre, såmm løp i O-V (retv.) fra Fkjeden så lankt øiet så. Rett i vår kurs altså. Vi fannt åss snart ut denn besste vei å ta åpp på denn – jennem kjikkerten å kunne – tråds tåken såmm atter la sei tett åver de hele – sette vår kurs på breen. En bredde Hass. tok ved depoe – ga 86°21’ S.Br. – omtr. stemmenne me bestikkets 86°23’.

– Vi kåmm snart i tykkeste tåke inn på breen å tok åss fremm efter besste evne. Masser a svære å mindre sprekker samt uhyre gap fanntes på alle kannter å vi hadde å baute åss fremm. Hass å jei jikk fårrann i breline å di tre andre kjørte efter. De jikk åver fårrventning bra trods de komplette mørke vi arbeidet i – kunn me ett «narrow escape» fårr W. såmm hållt på å styrte nedme en sammenfallen bro.

Efter å steget åpp ett parr hundrede fot, kåmm vi åpp i ett sådant virvar, att vi var nøtt til stannse å slå leir me sprekker å gap på alle kanter. Mens di andre jore alt istann jikk HH å jei i breline ut fårrå se å finne en vei ut a musefellen. Vi var heldie nåkk till å finne en. Mot O – inn mot lann ær breen ufremmkåmmeli. Men kåmmen litt Såver blir den straks bedre. Vistnåkk har mann åsså dær uhyre revner å svære gap – men de ær mer ijennføkne å ikke på lankt nær så farlie å færdes åver. Terrenet blir åsså jevnere.

– Jei tar visst ikke meget feil når jei tror, att denne NO-SV løpenne kjede støter sammen me den a Sh – SO-NV løpenne kjede på 87° S.Br. Tiden vill vise de. Denn fjelltåpp vi peilet igår på 86°3’ ær uten tvil en fårrtsettelse mot NO a F & Gkjederne.

– Dyp å seig løssne i hele dag – ett fårrfærdeli føre. Vi har de ypperli i telte. Alt tørt å gått. Solen stråler å skjinner jennem å tørker alt. Menn va jelper de – tåken håller sei stannhafti. De ær stille ute iaften å trods di ca. ÷23° føles de ut såmm såmmer hær i telte. – Vi har steget 200 f. Ligger nu 8400 f.o.h. Va blir nesste åverraskelse?