Visste du at på Troll-stasjonen i Antarktis hentes det ned satellittdata fra verdensrommet?

I tidligere tider fant vi veien ved å se opp på himmelen. Vi orienterte oss ved hjelp av sola og stjernene. I dag er det satellitter i verdensrommet som forteller oss hvor vi er i verden.
De to første Galileo-satellitteneDe to første Galileo-satellittene ble skutt opp i oktober 2011. Illustrasjon: ESA

Trollsat er en bakkestasjon for nedlesing av satellittdata som gir oss viktig klima-, miljø- og værdata. Dataene brukes både til forskning og til annen miljøovervåkning.

«Satellittstasjonen TrollSat er en milepæl i miljøovervåkningen fra satellitt», sa statsminister Jens Stoltenberg da han åpnet TrollSat ved den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land 19.januar 2008. Trollsat samarbeider med SvalSat på Svalbard, og det er laget en pol-til-pol-løsning som gjør det mulig å lese data to ganger pr. omløp. Satellittstasjonen er etablert av Kongsberg Satellite Services (KSAT) og ligger ved forskningsstasjonen Troll.

Polarinstituttet bruker satellittdata som hentes ned ved TrollSat i sine forskningsprosjekter i Antarktis, og til kartlegging og effektiv overvåking av isbreer og sjøis i Antarktis.

Det er også bygd en bakkestasjon ved Troll som en del av et kommende sivilt, europeisk satellittnavigasjonssystem; Galileo. Galileo er, i motsetning til GPS, et system under sivil kontroll og bygget etter sivile behov, og vil etterhvert bestå av 30 satellitter og med bakkestasjoner over hele verden. Systemet vil bedre søk- og redningstjeneste og overvåking av miljø og skipstrafikk. Systemet vil gjennom mer presise navigasjoner sikre ferdsel på sjøen, i luften og på land. En kombinasjon av GPS og Galileo vil tilby bedre signaldekning for flyoperasjoner på norsk sokkel og i nordområdene.

Den norske Galileo-stasjonen i Dronning Maud Land blir svært viktig fordi det bl.a. er få alternativer i Antarktis. Norge har bidratt med 10 millioner kroner i den tidlige fasen og skal investere ytterligere 120 millioner kroner i utviklingsfasen. Galileo er Europas viktigste romprosjekt, og deltakerlandene bidrar industrielt. Galileo skal tas i bruk i 2013.

For skoler: Se leseaktiviteten fra naturfag.no
(tilpasset ungdomstrinnet, 8.-10. klasse)