Visste du at rødnebbterna flyr mellom Arktis og Antarktis?

Rødnebbterna flyr kloden rundt. De hekker på Svalbard, og flyr så sørover og tilbringer vinteren i pakkisen i Sørishavet hvor det da er sommersesong.
Rødnebbterne.Rødnebbterne. Foto: Kim Holmén / Norsk Polarinstitutt

Deler av bestanden overvintrer trolig også i farvannene utenfor kysten av Vest- og Sør-Afrika. Rødnebbterna er den fuglearten i verden som har den lengste trekkruten.

Rødnebbterna hekker ikke i Antarktis, men det finnes flere arter som gjør det. Det finnes omtrent 45 arter av sjøfugler og pingviner i Antarktis, men bare noen få har tilpasset seg det ekstreme miljøet inne på det antarktiske kontinent. Her lever de på grensen av hva som er fysiologisk mulig og må fly turer på opptil 11 000 km for å finne mat.

Sjøfuglene i Antarktis er nært knyttet til det marine miljø og henter all sin næring her. Mange tilbringer hele livet på havet, og er kun på land i hekketiden. I Antarktis er det særlige tre artsgrupper som dominerer blant sjøfuglene. Dette er pingvinene (sju arter), albatrossene (seks arter) og petrellene (23 arter). Pingvinene utgjør hele 85 % av de antarktiske sjøfuglenes totale kroppsmasse (biomasse).

Antarktispetrell.Antarktispetrell. Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

Tykke lag med underhudsfett, mye varmende dun og en tett fjærdrakt er tilpasninger som gjør livet mulig for sjøfuglene i Antarktis. Underhudsfettet gir isolasjon, men er også en viktig matreserve i perioder hvor det er lite mat.

Hekkesesongen i Antarktis strekker seg fra slutten av november til slutten av februar. Hekkeforløpet er lagt opp slik at næringstilgangen skal være best mulig når ungene blir uavhengige av foreldrene. For mange arter er antarktiskrillen det viktigste byttedyret. Antarktispetreller utstyrt med satellittsendere har fløyet enkeltturer for matsøk på opptil 11 000 km. De har fløyet over isfylte havområder som er flere ganger større enn Barentshavet. Så lange turer betyr at ungen må kunne vente opp til 2-3 uker mellom hver gang den blir matet.

Det meste av norsk forskning på sjøfugl i Antarktis har foregått i Svarthamaren i Dronning Maud Land og på Bouvetøya. Svarthamaren er en nunatak som ligger ca. 100 kilometer øst for den norske forskningstasjonen Troll, og 200 kilometer fra iskanten. Her finnes den største kjente antarktispetrellkolonien i verden. Kolonien teller nærmere 250 000 hekkende par. I tillegg hekker også mange par av snøpetrell og rovfuglen sørjo i samme område.